<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

6 april, 2016 | Rättsvetenskap

Rebecca Thorburn Stern

Ragnar Söderberg Project in Law 2016

Anslagsförvaltare

Uppsala universitet

Anslagssumma

2 224 755 kr

Projektsammanfattning

Barnkonventionen som nationell lag: någon skillnad för asylsökande barn?

FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) är ratificerad av i princip alla världens länder. Barnkonventionen är tillämplig på alla barn som befinner sig inom en stats jurisdiktion vilket innebär att konventionen och de rättigheter den omfattar gäller även för barn som söker asyl. Idag befinner sig mer än 60 miljoner människor på flykt i världen, varav hälften är barn. Barnkonventionen, med sin betoning av barnet som rättighetsbärare och självständig individ, har en viktig roll att spela för att de barn som befinner sig i en asylprocess där rätten till internationellt skydd ska bedömas sak få sina rättigheter tillgodosedda och uppfyllda.

 

Den betydelse barnkonventionen får på nationell nivå beror i betydande omfattning på vilken rättslig status konventionen har i nationell rätt. En folkrättslig konvention kan inkluderas i nationell rätt på olika sätt. Det som förordas av FN:s barnrättskommitté är inkorporering, det vill säga att konventionen görs till nationell lag och därmed blir tillämplig i individuella fall i domstol och hos myndigheter. Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att undersöka betydelsen av barnkonventionens rättsliga ställning i nationell rätt för hur rättigheterna i konventionen får genomslag för barn i asylprocessen, med särskilt fokus på betydelsen av inkorporering.

Beviljade projektanslag

Alla anslag