<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

6 maj, 2015 | Ekonomi

Petter Lundborg, Kaveh Majlesi, Martin Salm och Johan Vikström

Hälsa som humankapital: avkastningen på tidiga investeringar

Anslagsförvaltare

Lunds universitet

Anslagssumma

5 260 581 kr

Projektsammanfattning

 

Hälsa kan ses som ett slags humankapital som människor kan investera i och som kan genera en framtida avkastning. Föreliggande forskningsprogram avser att studera den långsiktiga avkastningen på god hälsa tidigt i livet, och investeringar i hälsa, i termer av ekonomiska utfall senare i livet. Om god hälsa tidigt i livet innebär att människor blir mer produktiva när de investerar i sin hälsa senare i livet kan små initiala skillnader i hälsa mellan människor leda till stora långsiktiga skillnader via en ränta-på-ränta-liknande effekt. Små förbättringar i tidig hälsa kan därför potentiellt vara av stort samhällsekonomiskt värde.

 

Det finns dock en stor brist på empiriska studier som på ett övertygande sätt mäter den långsiktiga avkastningen på tidig hälsa och hälsoinvesteringar i termer av produktivitet och andra ekonomiska utfall. Föreliggande projekt avser att generera ny och viktig kunskap inom detta område genom att länka samman anonymiserade hälsoregister och populationsregister, och genom att använda kvasiexperimentella metoder som medger möjligheter för oss att uttala oss om orsak och verkan.

 

Mer specifikt kommer projektet inrikta sig mot tre delområden:
(a) den långsiktiga avkastningen på god hälsa och hälsoinvesteringar tidigt i livet,
(b) situationer då värdet av tidig hälsa är högt och
(c) överföringen av hälsa över generationer.

 

Inom dessa delområden undersöks en rad specifika frågeställningar genom empiriska studier.

Beviljade projektanslag

Alla anslag