<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

8 maj, 2013 | Ekonomi

Mikael Carlsson, Teodora Borota Milicevic, Lena Hensvik och Oskar Nordström

Makroekonomiska modellers underliggande antaganden

Anslagsförvaltare

Uppsala universitet

Anslagssumma

9 115 008 kr

Projektsammanfattning

Mikrodatastudier av moderna makroekonomiska modellers underliggande antaganden

 

Makroekonomiska variabler som arbetslöshet och inflation är helt centrala för ett samhälles ekonomiska välmående. Ett samhälle består dock av enskilda individer och företag och det är deras samlade agerande som bestämmer den makroekonomiska utvecklingen. Under de senaste decennierna har därför modeller som syftar till att förklara makroekonomiska samband i allt större utsträckning tagit avstamp i en analys av enskilda individers och företags ageranden.

 

Alternativa teoretiska antaganden leder ofta till likartade förutsägelser om sambanden mellan makroekonomiska variabler men har visat sig leda till vitt skilda rekommendationer kring hur ekonomisk politik skall bedrivas. Trots detta finns bristfälliga empiriska belägg för vilken av de olika teoretiska ansatserna som bäst beskriver verkligheten.

 

Forskningsprojektet syftar till att fördjupa kunskapen om relevansen i de underliggande antaganden som ligger till grund för individers och företags agerande. Genom att använda unika svenska registerdata kan projektet studera hur individer och företag agerar och interagerar och därmed bidra till att utveckla ett bättre underlag för ekonomiskpolitiskt beslutsfattande.

Beviljade projektanslag

Alla anslag