<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

3 april, 2016 | Ekonomi

Kurt Mitman, Alexandre Kohlhas, Kathrin Schlafmann, Tobias Broer

Macroeconomic Policy Analysis for the 21st Century

Anslagsförvaltare

Stockholms universitet

Anslagssumma

7 440 601 kr

Projektsammanfattning

Hur påverkas samhället av penning- och finanspolitiken? Vad driver kraftiga uppgångar och nedgångar i bostadspriserna och de effekter detta får på samhället?

 

Hur ska den ekonomiska politiken utformas för att förhindra ännu en finanskris? För att besvara dessa frågor behöver regeringar och centralbanker stiliserade framställningar, eller modeller, av makroekonomin. Genom sin natur abstraherar dessa mycket från komplexiteten i dagens samhällen. De flesta modeller som för närvarande används för policyanalys saknar komponenter som är avgörande för att utforma en bra politik.

 

Detta projekt syftar till att skapa bättre modeller för policyanalys genom att berika dem i tre empiriskt relevanta dimensioner. Först ersätter vi den representativa konsumenten med heterogena hushåll som skiljer sig åt vad gäller inkomst, förmögenhet och sysselsättningsstatus. Detta är avgörande, inte minst för att analysera politikens fördelningspolitiska konsekvenser. Vidare beskriver vi arbets- och bostadsmarknaderna på ett mer realistiskt sätt. Istället för perfekta marknader där säljare och köpare kostnadsfritt och omedelbart möts modellerar vi en tids- och resurskrävande sök- och matchningsprocess på dessa marknader. Slutligen introducerar vi heterogena och inte nödvändigtvis korrekta förväntningar hos hushållen om den framtida utvecklingen av ekonomiska variabler. Vi tror att vårt rikare och mer realistiska ramverk kommer göra det möjligt att bättre vägleda den ekonomiska politiken i Sverige och annorstädes.

Beviljade projektanslag

Alla anslag