<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

10 april, 2017 | Rättsvetenskap

Jameson Garland

Ragnar Söderberg Project in Law, 2017

Anslagsförvaltare

Uppsala universitet

Anslagssumma

1 715 000 kr

Projektsammanfattning

Vetenskap och beprövad erfarenhet – Att sträva efter patientsäkerhet och vetenskaplighet i klinisk praxis

Under drygt ett halvt sekel har rättsliga krav på vetenskap och beprövad erfarenhet inom medicin tjänat som en tröskel för att garantera att svensk hälso- och sjukvård är effektiv och säker för patienterna. Tack vare detta krav har den svenska medicinska rätten betraktats som en av de mest avancerade och vetenskapliga i världen. Ett antal skandaler med tragiska utfall har dock pekat på problem gällande förståelsen för och tillämpningen av rättsnormerna. Av min avhandling framgår att dessa tragedier hade kunnat undvikas om reglerna hade tolkats och tillämpats på ett korrekt sätt.

 

Mitt projekt syftar till att utveckla begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet så det i framtiden bättre ska kunna tjäna som en garanti för patientsäkerhet och klinisk effektivitet. För detta krävs att två konkretiseringar görs. Dessa är (1) utveckling av begreppets innebörd och ett säkerställande av hur begreppet tolkas och tillämpas i sin rättsliga kontext, (2) utarbetande av tydliga riktlinjer för hur de rättsliga kraven ska mötas i klinisk praxis.

 

Först när dessa krav har konkretiserats kan det garanteras att patienternas säkerhet skyddas, och därigenom kan det rykte som svensk medicins åtnjuter upprätthållas. Rätt utvecklat har kravet på vetenskap och beprövad erfarenhet även potential att tjäna som en framtida global standard för patientsäkerhet och evidensbaserad klinisk praxis.

Beviljade projektanslag

Alla anslag