<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

6 februari, 2018 | Rättsvetenskap

Henrik Bellander

Ragnar Söderberg Postdoctoral Fellow in Law, 2018

Anslagsförvaltare

Stockholms universitet

Anslagssumma

1 475 616 kr

Projektsammanfattning

Processekonomi – en studie av explicita och implicita ekonomiska argument i processrätten

 

Processekonomisk argumentation är central i dagens processrätt. Den återfinns i förarbeten, i domstolarnas beslutsskäl och i den juridiska litteraturen. Argument om processekonomi används dock med en stor mängd olika innebörder, vilka ofta är motstridiga. Det används ibland med syftning på parternas kostnader i enskilda rättegångar, ibland med syftning på minskade kostnader för samhället på lång sikt och ibland med syftning på effektivare användning av domstolens resurser i enskilda rättegångar. I den processekonomiska argumentationen förs dock sådana bakomliggande och ofta motstridiga intressen sällan fram explicit. ”Processekonomi” används som ett självförklarande begrepp.

 

I denna studie behandlas detta problem. Till att börja med utreds vilka ekonomiska intressen och konsekvenser som gör sig gällande, men som bara antyds indirekt eller inte alls, i behandlingen av viktiga processuella frågor. Här är frågan också om det vore möjligt och i så fall bättre att dessa ekonomiska konsekvenser istället behandlades explicit. Dessutom studeras hur olika författare har kunnat använda och förändra de processekonomiska argumenten över tiden, vilket ger förklaringar till varför dagens processekonomiska argumentation ser ut som den gör.

Beviljade projektanslag

Alla anslag