<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

4 maj, 2015 | Ekonomi

Gustav Engström, Johan Gars och Chandra Kiran

Globala biofysiska processer i klimatekonomi-modellering

Anslagsförvaltare

Kungliga Vetenskapsakademien

Anslagssumma

5 393 315 kr

Projektsammanfattning

Globala biofysiska processer i klimatekonomi-modellering: implikationer för ekonomiska styrmedel

 

Forskningsprojektet syftar till att studera kopplingen mellan makroekonomin och de biofysiska processerna som på global nivå reglerar livsmiljön på jorden. Under det senaste århundradet har omfattningen av mänsklig aktivitet ökat mycket kraftigt och med den följer påverkan på flertalet globala biofysiska processer.

 

Nyligen har en stor grupp naturvetenskapliga forskare identifierat ett antal av dessa biofysiska processer som spelar en särskild viktig roll för bevarandet av det stabila och gynnsamma tillstånd som rått på jorden ända sedan människor började ägna sig åt organiserat jordbruk. För dessa olika processer har totalt nio så kallade ”planetära gränser” definierats. Dessa är satta på så sätt att om mänsklig påverkan inte bidrar till att gränserna överskrids, så riskerar vi inte heller att rubba det stabila och gynnsamma tillstånd som jorden befunnit sig i under de senaste 10000 åren.

 

Formuleringen av planetära gränser har fått stort genomslag i den internationella debatten, men de nationalekonomiska aspekterna och deras implikationer för användningen av ekonomiska styrmedel har däremot inte utretts särskilt noga. Det stora undantaget gäller klimatförändringar där den nationalekonomiska forskningslitteraturen är omfattande och där stora framsteg gjorts, inte minst under de senaste åren. För andra aspekter av de planetära gränserna är ofta delproblem analyserade men det övergripande perspektivet på dessa frågor saknas.

 

Det övergripande perspektivet är viktigt eftersom många sektorer av den globala makroekonomin både påverkas av och påverkar flera av de biofysiska processerna. Tydliga exempel på sådana sektorer är matproduktion och energi. Inom det här projektet vill vi adressera detta genom att bygga vidare på de senaste landvinningarna inom klimatekonomimodellering för att även kunna inkludera ytterligare biofysiska processer av vikt för de planetära gränserna. På så vis avser vi skapa en övergripande bild av hur de olika biofysiska processerna hänger samman och interagerar med samhällsekonomin i stort, samt vad detta implicerar för användningen av ekonomiska styrmedel för att adressera olika globala miljöproblem, däribland klimatförändringar.

Beviljade projektanslag

Alla anslag