<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

13 april, 2016 | Rättsvetenskap

Eva Storskrubb

Ragnar Söderberg Project in Law, 2016

Anslagsförvaltare

Uppsala universitet

Juridiska institutionen

Anslagssumma

2 983 352 kr

Projektsammanfattning

Europeisk kvarstad på bankmedel – hur påverkas rätten?

För att rättsskipning inte bara skall handla om en rätt på papperet måste domar också kunna verkställas. Under en civilprocess kan part ha möjlighet att undanröja sina tillgångar i syfte att omöjliggöra verkställighet. Detta problem kan bli mer akut när det rör sig om gränsöverskridande tvister där tillgångar finns i flera länder. Kvarstad är en säkerhetsåtgärd varigenom tillgångar tillfälligt beslagtas i syfte att säkerställa verkställighet av en eventuell senare dom. Hittills har borgenärer i praktiken varit tvungna att skilt söka om kvarstad i alla länder där gäldenären kan ha tillgångar. Inom EU kvarstår avsevärda problem med indrivning av skulder över gränserna. Möjligheten att utverka gränsöverskridande säkerhetsåtgärder har setts som ett led i arbetet för att åtgärda detta problem. Projektet fokuserar på EU:s kvarstadsförordning som möjliggör gränsöverskridande kvarstad på bankmedel från 2017. Projektet kommer att granska när man kan söka om europeisk kvarstad och hur den nya europeiska kvarstadsprocessen kommer att fungera i svensk domstol. Den europeiska kvarstaden ska finnas som ett parallellt rättsmedel med den nationella men behöver också kompletterande nationella regler. Det finns således en risk för att tolkningsproblem uppstår i gränssnittet mellan de två systemen. Projektets fokus ligger på dessa problem. I projektet analyseras även vad den nya kvarstaden innebär för en närmare harmonisering av processregler i EU.

Beviljade projektanslag

Alla anslag