<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

3 januari, 2019 | Rättsvetenskap

Eleni Karageorgiou

Ragnar Söderberg Postdoctoral Fellow in Law

Anslagsförvaltare

Lunds universitet

Anslagssumma

1 386 743 SEK

Projektsammanfattning

På spaning efter solidaritet: samspelet mellan europeiska asylpolitikens inre och yttre dimensioner

 

Sedan Lissabonfördraget trädde i kraft har stor uppmärksamhet riktats mot solidaritetens innebörd och konsekvenser i den europeiska asylrätten och flyktingpolitiken. Uppmärksamheten växte som en följd av flyktingkrisen i Europa 2015/2016. Den befintliga vetenskapliga forskningen, trots alla dess förtjänster, har ännu inte tagit ett helhetsgrepp på solidaritetens funktion som en organisationsprincip för området “frihet, säkerhet och rättvisa” (AFSJ, Area of Freedom, Security and Justice).

 

Forskarna tenderar att dra en skiljelinje mellan solidaritetsåtgärder som inbegriper de olika medlemsstaternas invandrings- och flyktingpolitik å ena sidan och EU:s externa agerande å andra sidan. Det innebär att få har ägnat sig åt sambandet mellan EU:s interna solidaritet med avseende på flyktingar och den externa tillämpningen av EU:s flyktingoch migrationspolitik.

 

Det aktuella projektet har för avsikt att täcka den luckan genom att undersöka hur solidaritet kommer till uttryck i överenskommelser mellan EU och ett tredje land, till exempel Turkiet och Nordafrika, och hur det påverkar den pågående omvandlingen av asylrätten i Europa och i andra delar av världen. En samordnad analys av hur styrningen av migration, asylsökande och gränskontroller utvecklas inom EU och mellan EU och ett tredje land gör det möjligt att uppnå en bättre förståelse av AFSJ som en juridisk entitet, och av solidaritetens innebörd och funktioner inom den.

Beviljade projektanslag

Alla anslag