<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

2 maj, 2016 | Ekonomi

David Cesarini och Sven Oskarsson

Leveraging New Technologies to Advance Social-Science Genomics

Anslagsförvaltare

Institutet för Näringslivsforskning

Anslagssumma

6 341 250 kr

Projektsammanfattning

Nyligen har ett antal studier kunnat påvisa genetiska effekter på sociala beteenden och attityder. För att ta forskningsfältet till nästa nivå krävs dock nya ansatser, såväl empiriskt, metodologiskt som teoretiskt. Forskningsprojektet består av flera delprojekt med fokus på ett antal, för samhällsvetenskaperna, centrala beteenden, attityder och personlighetsdrag. Vi kommer att studera i vilken mån miljontals genetiska markörer – så kallade ”snippar” – är relaterade till olika ekonomiska och sociala beteenden och attityder. Vidare kommer vi att utnyttja den variation som olika policyreformer (exempelvis skolreformer) har gett upphov till för att undersöka hur genetiska effekter varierar mellan olika grupper och deras förutsättningar i samhället.

 

En viktig lärdom från tidigare forskning på området är att denna typ av studier kräver betydligt större urval än vad som är vanligt inom traditionell samhällsvetenskaplig forskning. Vi samarbetar därför med ett antal biobanker för att vi kunna nå ett stort antal individer för vilka genetisk information redan finns tillgänglig. En central del i projektet är att via webb- och mobilbaserade enkäter samla in data om viktiga samhällsvetenskapliga beteenden och attityder för dessa individer.

 

Resultaten från forskningen kan hjälpa oss att bättre förstå och utveckla grundläggande samhällsvetenskapliga begrepp och teorier om exempelvis risktagande, välbefinnande och tillit. Det kommer även att öka vår kunskap om under vilka förutsättningar genetiska faktorer har större eller mindre effekter. Vidare kommer det att bidra med kunskap om hur effekter av olika policy och reformer kan skilja sig åt beroende på individers olika genetiska förutsättningar. Projektet spelar också en viktig roll för att behålla och stärka den redan framstående position som svensk forskning har inom beteendeekonomi genom att anordna workshops och kurser för doktorander och forskare med intresse för frågor om hur genetiska faktorer påverkar individers attityder och beteenden.

Beviljade projektanslag

Alla anslag