<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

14 april, 2014 | Medicin

Vasili Hauryliuk

Ragnar Söderberg Fellow in Medicine, 2014

Anslagsförvaltare

Umeå universitet

Anslagssumma

8 000 000 SEK

Projektsammanfattning

Bakteriens stressförsvar

Allt fler bakterier blir resistenta mot antibiotika. Med hjälp av de allra senaste teknikerna tar Vasili Haruryliuk reda på hur bakteriers stressförsvar fungerar i detalj. Kunskapen ska sedan användas för att utveckla strategier för att stoppa bakteriens stressförsvar, strategier som på sikt också kan användas för att utveckla nya läkemedel mot bakterieinfektioner.

 

För att överleva måste alla levande organismer ha förmåga att anpassa sig till förändringar i omgivningen – det gäller även bakterier. Stringent Respons(SR) är en central mekanism för bakteriers anpassningsförmåga som hjälper bakterierna att anpassa sig i stressituationer, till exempel vid näringsbrist eller värmechock. Forskarna har länge försökt ta reda på hur SR fungerar i detalj men det har hittills saknats bra teknik. Tack vare de allra senaste metoderna har vi nu fått nya möjligheter att undersöka SR-systemet, både i levande celler och i provrör.
 Effektiva verktyg mot SR skulle därför få stor betydelse både medicinskt och för fortsatt forskning.

 

Forskningsprojektet har tre olika forskningsinriktningar som kompletterar varandra. Först undersöker vi hur SR förmedlas via ett särskilt bakterieprotein. Detta ger en viktig grund för de två andra inriktningarna. Dels handlar det om att utveckla strategier för att på molekylnivå hämma SR i levande bakterieceller – något som kan få stor betydelse för nya läkemedel mot bakterieinfektioner. Dels vill vi beskriva hur SR fungerar i cellerna med hjälp av så kallad ribosome profiling-metodik vilket innebär att vi tar vi reda på vilka gener som bakterien utnyttjar vid varje given tidpunkt. Vår forskning kan leda till läkemedel som stoppar bakterierna genom att hämma deras naturliga stressförsvar.

Beviljade projektanslag

Alla anslag