<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

1 februari, 2019 | Rättsvetenskap

Pernilla Leviner, Aoife Daly och Rebecca Thorburn Stern

Ragnar Söderberg Project in Law

Anslagsförvaltare

Stockholms universitet

Anslagssumma

2 886 913 kr

Projektsammanfattning

Behandlad som ett barn: åldersdiskrimineringslagar i Sverige och Storbritannien

Principen om icke-diskriminering är ett centralt inslag i människorättsregleringen på såväl nationell som internationell nivå. Det är välkänt att barn kan diskrimineras på grund av etnisk tillhörighet eller kön. I det här projektet hävdas att det i stor utsträckning har ignorerats att barn också upplever diskriminering på grund av att de är just barn, trots att ålder i vissa länder är en diskrimineringsgrund. Exempel på sådan diskriminering är barns begränsade möjligheter att påverka politiska beslut, att barn utestängs från offentliga miljöer, att våld i uppfostringssyfte av barn fortfarande är accepterat i många länder, och att barn har få möjligheter att agera självständigt i en rättslig process. I detta projekt ska vi dokumentera barns erfarenheter av diskriminering utifrån dessa aspekter och i ljuset att detta göra en grundlig och hållbar juridisk analys av relevant jämlikhets- och diskrimineringslagstiftning. Vi hävdar att barn rutinmässigt utesluts från sådan lagstiftning, inte på grund av genomtänkta resonemang utan baserat på ogrundade antaganden om denna grupp.

 

Tanken med projektet är att utveckla en hållbar teori om jämlikhet för barn och att bidra till att göra barns röster hörda. Två fallstudier, Sverige och Storbritannien, används för att visa på olika förhållningssätt till barn och jämlikhet. Vi menar att det krävs att barndom ses som en särskild diskrimineringskategori för att reella förbättringar av barns rättigheter och villkor ska kunna genomföras.

Beviljade projektanslag

Alla anslag