<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

10 april, 2017 | Rättsvetenskap

Maria Hilling

Ragnar Söderberg Project in Law, 2017

Anslagsförvaltare

Lunds universitet

Anslagssumma

1 742 391 kr

Projektsammanfattning

Unionsrättens generalklausul mot skatteflykt i rättskulturell belysning

Det så kallade ATA-direktivet föreskriver implementering av en generalklausul mot skatteflykt (EU GAAR) i samtliga EU-medlemsstater senast den 31 december 2018. Målsättningen är att på detta sätt införa en miniminivå mot skatteflykt på den inre marknaden, en ambition som är direkt avhängig att direktivets generalklausul tolkas på ett enhetligt sätt i samtliga medlemsstater. Det finns flera aspekter som kan äventyra en sådan enhetlig tolkning. Framförallt är det generalklausulers samverkan med nationella skattekulturer. Den frågeställning som behandlas i detta forskningsprojekt är: Hur kan skillnader i skattekulturer påverka nationella tolkningar av den implementerade generalklausulen? I studien identifieras skillnader i skattekulturer i Danmark, Sverige och Italien.

 

Projektet är av värde på flera sätt, framför allt för att det på vetenskaplig grund klargör betydelsen av regleringsteknik, tolkningsutrymme och skillnader i rättskulturer vid harmonisering av inkomstskatterätten.

Beviljade projektanslag

Alla anslag