<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

13 april, 2016 | Rättsvetenskap

Hanna Almlöf

Ragnar Söderberg Postdoctoral Fellow in Law, 2016

Anslagsförvaltare

Linköpings universitet

Anslagssumma

1 823 796 kr

Projektsammanfattning

Minoritetsskydd i ägarledda aktiebolag – särskilt om insyn och exit

Syftet med projektet är att analysera aktiebolagslagens minoritetsskydd ur perspektivet ägarledda bolag. De flesta aktiebolag i Sverige är ägarledda och de karaktäriseras bland annat av en begränsad ägarkrets som till betydande del också utgör bolagets ledning. Den nära kopplingen mellan ägar- och ledarroller får till följd att om konflikter uppkommer riskerar verksamheten att lamslås. En annan möjlig konsekvens är att minoriteten förlorar sitt inflytande över bolaget. För dessa fall erbjuds minoriteten lagstadgade instrument för insyn. Inom ramen för projektet studeras dessa instrument och utvärderas i vilken mån de utgör ändamålsenliga konfliktlösningsverktyg. Konflikter kan också ge en aktieägare anledning att sälja sitt innehav. Lagen tillhandahåller dock mycket begränsade exitlösningar och ingen som särskilt lämpar sig för verksamheter med en snäv ägarkrets. Exitproblematiken är särskilt beaktansvärd i ägarledda bolag, dels därför att det typiskt sett saknas marknad för aktierna, dels pga. överlåtelsebegränsningar.

 

Projektet kommer att genomföras med användning av inte bara sedvanligt juridiskt material, utan också empiriskt material i form av till exempel aktieägaravtal, ägardirektiv och intervjuer med ägarledare. Analysen inkluderar ett regleringsteoretiskt perspektiv för att ytterst besvara frågan om lagen svarar mot de ägarledda aktiebolagens behov eller om det finns anledning till ändringar i regelverket.

Beviljade projektanslag

Alla anslag