<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

14 april, 2015 | Rättsvetenskap

Gustaf Sjöberg

Ragnar Söderberg Project in Law, 2015

Foto Staffan Westerlund / Stockholms universitet

Anslagsförvaltare

Stockholms universitet

Anslagssumma

973 678 kr

Projektsammanfattning

Finansiell tillsyn i ljuset av Europakonventionen

 

Olika former av tillsyn och ingripanden mot dem som står under tillsyn har blivit ett allt viktigare inslag i samhällslivet. I en särställning, såväl internationellt som i Sverige, befinner sig tillsynen över den finansiella sektorn. Efter den finansiella krisen har tillsynsmyndigheter världen över tillagts mer makt och mer långtgående medel för ingripanden, såväl mot finansiella företag som mot enskilda personer. Ett EU-direktiv med avsevärda förändringar i detta avseende håller på att implementeras i Sverige.

 

De långtgående maktbefogenheter som finansiella tillsynsmyndigheter har och de ofta relativt vaga mandat som de stöds på ger oundvikligen upphov till friktioner mot olika rättssäkerhetsgarantier i Europakonventionen.

 

En trend vad gäller regleringen av banker är att det blir fråga om en mer kvalitetsinriktad tillsyn, med större diskretionärt mandat för tillsynsmyndigheterna. Skälet till detta är att banker bedriver komplex verksamhet och är svåra att värdera, såväl vad gäller deras soliditet som deras risktagande.

 

En tillsyn som bygger på kvalitativa bedömningar kan dock vara svår att förena med konventionens krav. Å andra sidan kan en tillsyn som berövas möjligheten till flexibilitet och diskretionära bedömningar och som i stället ska förlita sig på kvantitativa storheter förlora sin effektivitet.

 

Projektet går ut på att undersöka spänningsfältet mellan finansiell tillsyn, särskilt kvalitativ sådan, och Europakonventionens krav på process och förutsebarhet.

Beviljade projektanslag

Alla anslag