<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

15 april, 2015 | Rättsvetenskap

Axel Hilling

Ragnar Söderberg Project in Law, 2015

Anslagsförvaltare

Lunds universitet

Anslagssumma

2 295 759 kr

Projektsammanfattning

Rättvisa och legalitet vid inkomstbeskattning

Syftet med projektet är att klargöra hur kravet på materiell rättvisa och behovet av legalitet förhåller sig till varandra inom svensk inkomstbeskattning. Analysen ligger till grund för en kritisk studie av rättsutvecklingen som möjliggjort den materiellt orättvisa beskattning som är ett resultat av skattestrategier med räntesnurror, carried interest och delägaraktier.

 

Målet är att bidra till ökad medvetenhet om skattesystemets värden, och hur dessa kan komma till uttryck i rätten utan avkall på legalitet och förutsebarhet. Analysen av rätten sker inom den rättsuppfattning som benämns kritisk rättspositivism. De samhälleliga värden som enligt denna rättsuppfattning är en del av rätten analyseras i ljuset av den finansiella teori, vilken i stor utsträckning präglat uppfattningen av rättens innehåll såsom den kommer till uttryck i den skatterättsliga praktiken och rättsskipningen.

 

Projektet är av värde på flera sätt, men framförallt för att det bidrar med juridisk analys av omtvistad skattelag, vilket är viktigt då kritik mot lagstiftningen hittills framförallt varit rättspolitisk. Forskningen presenterar ett synsätt där skatterättsliga begrepp i större utsträckning än vad som nu gäller måste kunna härledas till en skatterättslig systematik och därmed kommunicera de värden som skatterätten vilar på. Detta synsätt kan leda till en mer robust inkomstskatterätt och på ett fruktsamt sätt stimulera de tankar kring en ny svensk skattereform som allt oftare framförs i debatten.

Beviljade projektanslag

Alla anslag