<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

Från ansökan till beslut

Så går processen för peer review till.

 

Sakkunniggranskning

Finansiering av forskningsprojekt sker genom öppna utlysningar där forskarna skickar in ansökningar. Vårt mål är att finansiera forskning av hög vetenskaplig kvalitet och forskare som har nydanande idéer. För att avgöra vilka projekt som ska få finansiering tillämpar vi sakkunniggranskning, även kallat peer review. Det innebär att en panel forskare som är experter på ämnet läser och bedömer alla ansökningar.

Granskningen sker vanligen i tre steg – individuell bedömning, sammanträde i panelen och slutligen intervjuer av toppkandidater.

 

Individuell bedömning

Först granskas varje ansökan av de sakkunniga och betygsätts enligt fastställda kriterier. Huvudkriterier vid granskningen är forskningsplanens vetenskapliga kvalitet och forskarnas kompetens och potential.

Panelmöte

När de sakkunniga har gjort sina första bedömningar träffas de för att diskutera ansökningarna. Mötet leder fram till en rankningslista över de mest kvalificerade ansökningarna.

 

Intervjuer av toppkandidater

Vid vissa utlysningar gör panelen av sakkunniga intervjuer med de sökande som rankats allra högst i ett sista steg.

 

Beslutsmöte

Utifrån den bedömning som panelen har gjort fattar styrelsen beslut om vilka ansökningar som beviljas anslag.

 

Jäv

Om en sakkunnig är jävig för någon ansökan får han eller hon inte bedöma denna och inte heller delta i mötet när den ansökan diskuteras. Samma sak gäller för styrelsens ledamöterna när de  tar beslut om vilka ansökningar som beviljas finansiering. Vi tillämpar Vetenskapsrådets jävsregler som bland annat innefattar familjeband och nära professionellt samarbete.

 

Undantag

För två av stiftelsens utlysningar ser processen annorlunda ut. Utlysningen Swedish Foundations’ Starting Grant är endast öppen för forskare som har fått högsta betyg i Europeiska forskningsrådets (ERC) utlysning Starting Grant. Därför gör stiftelsen ingen ytterligare granskning utan förlitar sig helt på ERC:s robusta och välrenommerade sakkunnigprocess (peer review).

 

För att nominera kandidater till Lindau Nobel Laureate Meetings samarbetar stiftelsen med Kungl. Vetenskapsakademien (KVA). Ansökningarna skickas in till och hanteras av KVA:s kansli, och deras ledamöter ansvarar för granskningen.

 

Sakkunniga

För att vara transparenta publicerar vi namnen på granskarna som deltagit vid utlysningar inom ekonomi, medicin och rättsvetenskap. Det sker  efter att styrelsen tagit beslut om vilka forskare som får finansiering.