<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

25 januari, 2024 | Rättsvetenskap

Beslut om anslag till två forskningsprojekt inom rättsvetenskap.

Stiftelsen har beslutat att finansiera två ansökningar i utlysningen av projektanslag inom rättsvetenskap 2023.

Stiftelsen har beslutat att finansiera två ansökningar i utlysningen av projektanslag inom rättsvetenskap 2023. Totalt beviljades 6,7 miljoner kr i anslag i utlysningen.

 

Linnea Wegerstad (Lunds universitet) beviljas anslag för det treåriga projektet ”Understanding sentencing – proportionality, conformity and sources of law in judicial decision-making”. I projektet kommer Linnea att undersöka hur domare i svenska domstolar gör när de bestämmer vilken påföljd som en dömd ska få.

Läs mer om projektet.

 

Elisabeth Ahlinder och Åsa Örnberg (Stockholms universitet) beviljas anslag för det fyraåriga projektet ”Managing conflicts within in the wild ungulate legal framework”. I det här projektet kommer Elisabeth och Åsa att studera vilken roll det juridiska ramverket spelar för motsättningar och intressekonflikter inom den svenska viltförvaltningen.

Läs mer om projektet.

 

Utlysningen av projektanslag syftar till att ge framstående forskare med innovativa idéer, starka vetenskapliga meriter och höga ambitioner möjlighet att bedriva forskning under flera år. Målgruppen är forskare som disputerat för upp till tio år sedan och utlysningen var öppen både för individuella ansökningar och ansökningar från mindre grupper. Totalt inkom sjutton ansökningar, varav tretton hade en kvinnlig huvudsökande, från åtta lärosäten.

Det är mycket lärorikt att lyssna på expertpanelen diskussioner när de bedömer ansökningarna. Det är högt i tak och granskarna tar sig verkligen tid att belysa styrkor och svagheter i varje ansökan. Denna gång noterade panelen att flera ansökningar hade svagheter i de delar som handlar om metod och koppling till annan litteratur inom fältet.

Säger Anna Wetterbom, vd för Ragnar Söderbergs stiftelse.

 

Kraven för att beviljas anslag är höga. Expertpanelen som granskar ansökningarna letar efter projekt som kombinerar hög vetenskaplig kvalitet och nydanande idéer. Fem sakkunniga deltog i  panelen denna gång: ordförande Sanja Bogojevic (Oxford University), Ebrahim Afsah (Köpenhamns universitet), Jenny Julén-Votinius (Lunds universitet), Johan Lindholm (Umeå universitet), och Mårten Schultz (Stockholms universitet).

 

Stiftelsen har för avsikt att genomföra en ny utlysning inom rättsvetenskap 2024, denna gång för post doc- anslag.

Nyheter och artiklar

Fler nyheter