<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

13 september, 2023 | Rättsvetenskap

Torsten och Ragnar Söderbergs professur i rättsvetenskap till Mauro Zamboni

Mauro Zamboni har utsetts till innehavare av Torsten och Ragnar Söderbergs professur i rättsvetenskap för perioden 2024–2027. Han är professor i allmän rättslära vid Stockholms universitet och kommer att ägna tiden åt forskning om lagstiftningsprocessen. Ett särskilt fokus kommer att vara på den fas där politiska intentioner omvandlas till konkreta lagtexter.

Trots att lagstiftning och processerna kring detta är en av grundstenarna i modern rätt har forskare inom juridik historiskt sett fokuserat på lagen som en färdig produkt. Däremot har den komplicerade processen där politiska beslut översätts till lagstiftning inte ägnats någon större uppmärksamhet. Genom projektet “A Middle-range Theory of Legislation in a Globalizing World” avser professor Zamboni belysa och förstå denna viktiga, men ofta förbisedda, aspekt av rättssystemet.

 

Forskningsprojektet tar avstamp i den pågående globaliseringen av lagstiftningen. I en tid då rättsliga modeller inte längre stannar vid nationsgränser och icke-statliga aktörer spelar en allt större roll i lagstiftningsprocessen, har det blivit mer relevant än någonsin att studera hur lagar kommer till och implementeras. Globaliseringen har nämligen inte bara ökat klyftan mellan tillkomsten av lagar och deras praktiska tillämpning, utan också försvagat nationella regeringars makt över processen.

 

Zamboni avser att analysera tre centrala områden för att öka vår insikt om lagstiftningsprocessen. För det första kommer han att undersöka klyftan mellan politiska intentioner och konkret lagstiftning. För det andra ska han utforska hur globaliseringen påverkar nationella lagstiftningsprocesser. Slutligen kommer professor Zamboni att belysa det ökande avståndet mellan aktörer på makronivå (t.ex. politiker och samhällsdebattörer) och de på mikronivå (t.ex. de som konkret skriver förslag till lagtexter). Arbetet förväntas inte bara öka förståelsen för lagstiftningsprocessen utan också leda till praktiska riktlinjer till nytta för lagstiftare och juridiska experter. Projektet kommer att avslutas med en monografi.

 

Mauro Zamboni är professor i allmän rättslära vid Stockholms universitet och hans forskning fokuserar på rättsstaten, den skandinaviska rättsrealismen, juridisk metod och evolutionär rättsteori.

Om Torsten och Ragnar Söderbergs professur i rättsvetenskap

 

Professuren instiftades gemensamt av Torsten Söderbergs Stiftelse och Ragnar Söderbergs stiftelse för att uppmärksamma den juridiska fakultetens vid Stockholms universitet 100-årsjubileum år 2007.

 

Donationen, om 25 miljoner kronor, ska användas till att finansiera en forskningsprofessur i rättsvetenskap som kan innehas av professorer vid fakulteten för en period av högst fyra år. Innehavaren ska under denna period normalt ägna all sin tid åt forskning.

Nyheter och artiklar

Fler nyheter