<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

Det här gör Ragnar Söderbergs stiftelse

Vi har fokus på forskare tidigt i karriären och ger stöd genom utlysningar av forskningsanslag inom ekonomi, medicin och rättsvetenskap.

Vårt syfte

Stiftelsens verksamhet styrs ytterst av dess stadgar. Där anges att stiftelsens ändamål är att den ska främja

”vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisnings- eller studieverksamhet av landsgagnelig innebörd, varvid företrädesvis de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga områdena skola komma ifråga”

Stiftelsens vision är sedan drygt tio år att finna och finansiera framtidens främsta forskare.

 

Att finna innebär att stiftelsen hela tiden söker aktivt efter nischer där vi kan göra stor nytta för forskarna och forskningen i Sverige. Att finna innebär också att vi använder oss av sakkunniggranskning (så kallad peer review) för att hitta forskare som både är vetenskapligt skickliga och som har nydanande idéer. Framtidens främsta betyder att vi finansierar forskare relativt tidigt i karriären med ambitionen att göra det möjligt för dem att etablera sig som självständiga forskare. Hur karriärvägen för en forskare ser ut skiljer sig mellan ekonomi, medicin och rättsvetenskap och därför anpassar stiftelsen utlysningar och aktiviteter efter de olika ämnena så att de gör största möjliga nytta för forskarna.

 

Anslag till akademiskt yngre forskare är stiftelsens huvudfokus men i vissa fall finansieras även andra aktiviteter som ligger i linje med stiftelsens vision.

 

Vi strävar efter

Vi vill ge forskare med nydanande idéer med hög vetenskaplig potential goda förutsättningar att påbörja en forskarkarriär och avancera framåt. Målet är att de på sikt blir ledande forskare inom sitt fält såväl inom Sverige som internationellt och på så vis bidrar till kunskapsutveckling, innovation och utbildning. På så vis uppfyller vi stadgarnas skrivning om att verksamheten ska vara landsgagnelig, det vill säga till nytta för landet.

 

Ledorden för stiftelsens verksamhet är personlig, enkel och professionell och detta genomsyrar allt från strategiska beslut till kontakten med forskare och samarbetspartners.

 

Samarbeten

Genom att samarbeta med andra finansiärer, akademier, lärosäten och myndigheter kan vi få större effekt på våra satsningar och på så vis göra ännu större nytta för forskare och forskning i Sverige.

 

Läs mer om några av våra samarbeten.