<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBPLZ32" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

Särskild utlysning av konferensanslag

Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) och Ragnar Söderbergs stiftelse (stiftelsen) utlyser gemensamt konferensanslag för framstående akademiskt yngre forskare som tidigare har beviljats anslag från stiftelsen.

Anslagets inriktning

Syftet med utlysningen är att ge framstående, akademiskt yngre forskare möjlighet att arrangera en vetenskaplig endagskonferens med internationellt erkända talare i KVAs lokaler i Stockholm. På så vis vill vi främja forskningssamarbete och erfarenhetsutbyte mellan internationellt erkända forskare och svenska forskare, med särskilt fokus på forskare som är relativt tidigt i karriären. Konferensen förväntas bidra till kunskapsöverföring, kontaktskapande och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. Erfarenheten av att arrangera en större konferens med internationella talare förväntas också vara en merit för arrangörerna.

 

Temat för konferensen kan vara antingen inomvetenskapligt eller tvärvetenskapligt. Temat bör väljas så att det finns en relativt bred tilltänkt publik bland forskare både i Sverige och utomlands. Utlysningen ger således inte finansiering till mindre möten som riktar sig till en liten grupp av forskare, eller till interna möten.

 

 

Utlysningsperiod

Ansökningssystemet öppnar den 11:e december 2023 och stänger den 1:a februari 2024 (kl. 15:00).

 

Ansökan

Ansökan görs i plattformen SBS. Vänligen läsa hela webbsidan och instruktionerna för att skriva ansökan noggrant innan du börjar.

 

Villkor för utlysningen

Sökande

Anslaget söks av en grupp (2-4 st) forskare, varav en är huvudsökande. Gruppen ansvarar gemensamt för konferensens vetenskapliga innehåll och planering, och tillsammans med KVA för det praktiska genomförandet. Den huvudsökande ska uppfylla nedanstående kriterier:

 1. ha beviljats anslag genom någon av stiftelsens tidigare utlysningar inom ekonomi, medicin, rättsvetenskap (projekt, post doc, biträdande lektorat) eller Swedish Foundations’ Starting Grant under perioden 2016 – 2023,
  • i de fall som tidigare anslag från stiftelsen har beviljats till en grupp av forskare är alla dessa behöriga att söka konferensanslag,
 2. ännu inte vara professor,
 3. vara anställd vid ett svenskt lärosäte.

Alla projektmedlemmar ska uppfylla kriterierna 2-3 samt vara disputerade. En forskare kan bara medverka i en ansökan (som huvudsökande eller projektmedlem) i utlysningen.

 

 

Villkor för konferensen

Konferensen ska:

 • vända sig till forskarsamhället i Sverige och internationellt,
 • företrädesvis genomföras på engelska,
 • ha 2-3 internationellt erkända forskare, verksamma utanför Sverige, som föredragshållare (varav minst en kvinna och en man),
 • ha upp till fem internationellt erkända forskare, verksamma i Sverige, som föredragshållare (med en jämn könsfördelningen)
 • anordnas i Beijersalen hos KVA i Stockholm (lokalen rymmer upp till 140 personer),
 • äga rum under 2024/2025 på ett datum som bestäms i samråd med KVA, efter beslut om beviljande.

 

Anslagets omfattning

I denna utlysning betalas inga pengar ut till den sökande, i stället kommer KVA att finansiera följande kostnader för de ansökningar som beviljas:

 • konferenslokal hos KVA med all nödvändig teknisk utrustning,
 • kostnader för resor och logi för upp till tre inbjudna internationella talare (varav en får vara bosatt utanför Europa),
 • kostnader för resor och logi för upp till fem talare som är bosatta i Sverige,
 • kostnader för resa och logi för arrangörerna,
 • fika och lunch under konferensen för alla deltagare,
 • middag för inbjudna talare, arrangörer (projektgruppen samt representanter för stiftelsen och KVA).

KVA bistår med administrativt stöd med bokningar och m.m. KVA och stiftelsen bistår även med kontakter i den mån det är möjligt.

 

 

Ansökan

Ansökan görs i stiftelsens ansökningsportal SBS. Länk till systemet och instruktioner för detta publiceras här i samband med att utlysningen öppnar den 11:e december. Nedan beskrivs vad ansökan ska innehålla.

 

Beskrivning av konferensen

Beskrivningen får vara maximalt 25 000 tecken (motsvarar 4-5 A4) inklusive eventuella referenser. Följande information måste finnas med i beskrivningen under separata rubriker som anges i nedanstående ordning:

 • Vetenskaplig beskrivning (Scientific description). Beskriv konferensens inriktning och vetenskapliga innehåll.
 • Deltagare (Participants). Avsikten är att konferensen ska rikta sig till en större grupp av forskare och inte vara internt möte för en mindre grupp. Redogör kortfattat för hur stort forskningsfältet är i Sverige och internationellt.
 • Föredragshållare (Invited Speakers). Namnge de tilltänkta talarna och redogör kortfattat för varför just dessa talare är relevanta för konferensen. Ange även reserver, ifall att någon av de tilltänkta talarna tackar nej.
 • Program (Program). Det går bra att ha både föreläsningar och panelsamtal. Ange preliminärt program där det framgår vilket ämne eller frågeställning som var och en av föredragshållarna/panelisterna ska tala om.

Upp till två bilder kan bifogas som pdf till ansökan.

 

 

CV för projektledare och projektmedlemmar

Får vara maximalt två sidor per person. Följande information måste finnas med i nedanstående ordning:

 • Tidigare anslag från stiftelsen: ange titel och årtal för beviljande för ditt tidigare anslag från stiftelsen.
 • Doktorsexamen: ange lärosäte, titel på avhandlingen och årtal för examen,
 • Anställning(ar): ange titel, lärosäte och årtal för nuvarande och tidigare akademiska (eller andra relevanta) anställningar.
 • Handledning: ange namn och (planerat) examensår för doktorander som du handleder/har handlett.
 • Vetenskapliga publikationer: ange dina fem mest relevanta vetenskapliga publikationer utöver avhandlingen (t.ex. artiklar, konferensabstrakts, bokkapitel, monografier)
 • Anslag, utmärkelser och förtroendeuppdrag: ange upp till fem relevanta anslag, utmärkelser och förtroendeuppdrag. Med förtroendeuppdrag avses t.ex. att vara ledamot i ett beslutande organ på lärosätet eller i annat vetenskapligt sammanhang.
 • Organisatoriska och administrativa meriter: ange om du har erfarenhet av att organisera och/eller administrera akademisk verksamhet utanför din egen forskning. Av särskilt intresse är tidigare erfarenhet av att arrangera seminarier, konferenser eller liknande, men även andra exempel på organisatoriska färdigheter (t.ex. att vara kursansvarig) kan tas upp.

Språk

Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska.

 

 

Bedömning av ansökan och beslut om beviljande

Ansökningarna bedöms av KVA. De beaktar följande frågeställningar:

 • Har programmet för konferensen en hög vetenskaplig relevans?
 • Finns det en tillräckligt stor publik för konferensen?
 • Har projektledare och projektgruppen tillsammans nödvändig kompetens för att genomföra en lyckad konferens?

 

Baserat på KVAs bedömning tar styrelsen för Ragnar Söderbergs stiftelse beslut om vilka ansökningar som finansieras. Beslut fattas i kvartal två 2024, det kommuniceras till alla sökande via e-post och publiceras på webben.

 

Kontakt

Frågor om utlysningen skickas till kansli@soderbergs.se.